ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

V skladu z uresničevanjem Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, poteka odkrivanje nadarjenih učencev v treh stopnjah:

1. STOPNJA: EVIDENTIRANJE UČENCEV, KI BI LAHKO BILI NADARJENI 

poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih
pripomočkov. Učitelji ob koncu vsakega šolskega leta predlagajo učence, ki kažejo določene
značilnosti nadarjenosti.

Predlagani kriteriji:

 • Učni uspeh – Učenec mora doseči v vseh razredih višje oz. celo najvišje standarde, da je lahko evidentiran kot nadarjen.
 • Dosežki – izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih.
 • Učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno izobraževalnim procesom.
 • Tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih.
 • Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate.

2. STOPNJA: IDENTIFIKACIJA NADARJENIH UČENCEV

zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

1. Ocena učiteljev
2. Testi sposobnosti
3. Testi ustvarjalnosti

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni oz.
talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat. Ugotovitev o nadarjenosti učenca se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega
zbora.

3.  STOPNJA:  SEZNANITEV IN SOGLASJE STARŠEV

ŠSS skupaj z razrednikom seznani starše,  da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in
pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Za učenca, ki je na podlagi postopkov identifikacije prepoznan kot nadarjen, razrednik v sodelovanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno službo napiše individualizirani program, v katerem zapiše cilje, oblike in dejavnosti, ki jih bo učenec deležen v posameznem šolskem letu.

Nadarjeni učenci bodo preko celega šolskega leta poleg osnovnih oblik dela v okviru pouka in drugih dejavnosti vključeni tudi v posebne oblike dela z nadarjenimi učenci.

Pri delu z nadarjenimi učenci bomo izhajali iz naslednjih temeljnih načel:

 • širitev in poglobitev temeljnega znanja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik in sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje individualnosti, močnih interesov,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter možnost svobodne izbire,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov učitelj-učenec,
 • skrb za to, da so nadarjeni sprejeti v svojem okolju.

Oblike dela z nadarjenimi učenci:

 • notranja in fleksibilna diferenciacija,
 • delna zunanja diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • seminarske in raziskovalne naloge,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • posebne domače zadolžitve,
 • sodelovanje na šolskih prireditvah, razstavah in ekskurzijah,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj,
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • izbirni predmeti,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • delavnice za razvijanje različnih interesov,
 • sodelovanje na natečajih.