Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Pri nekaterih otrocih učitelji in starši opazimo dalj časa trajajoče težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področju, ki kljub dopolnilnemu pouku in individualni učni pomoči preprečujejo otroku kvalitetno delo v razredu, njegovo napredovanje in zdrav psihosocialni razvoj. Šola postane težaško delo brez prave nagrade in njene vsebine preplavijo dom.

Takrat se v šoli pogovorimo o možnosti, da starši dajo Zahtevo o usmerjanju otroka na enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport v Kranju, Stritarjeva 8. Otroka spozna in preveri več strokovnjakov (otroški zdravnik, klinični psiholog, specialni pedagog, glede na težave lahko tudi logoped ali drugi). Ta strokovna komisija napiše strokovno mnenje in v njem predlaga ustrezno usmeritev in prilagoditve. Strokovno mnenje pošljejo staršem.

Kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so običajno usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki se izvaja na redni osnovni šoli.

Ko otrok pridobi Odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani specialne pedagoginje, socialne pedagoginje, pedagoginje ali razrednih oz. predmetnih učiteljev. Ti s specializiranimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju učnih težav in odpravljanju primanjkljajev. Specializirane oblike pomoči se izvajajo pri učenju, ob sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin, ki jih izvajava skupaj s pedagogi in vrstniki.
Učenec lahko praviloma pridobi do 3 ure dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka.

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA (IP)

Kadar je učenec usmerjen v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) in si pridobi Odločbo o usmeritvi, šola v roku 30 dni po začetku izvajanja pomoči učencu pripravi Individualizirani program.
Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtuje ustrezne prilagoditve glede na organizacijo pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd.
Starši so podpisniki programa in sodelujejo pri njegovi pripravi. V šolskem letu se dva do trikrat sestanejo z izvajalci DSP in razrednikom, tako nastane sodelujoč tim, ki naj po možnosti vključuje tudi otroka.

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči še ne zagotavlja učenčevega napredovanja v višji razred. Učenec mora namreč za to dosegati minimalne standarde znanja.  Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravlja domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanje.

Pomembna je tudi vloga staršev, saj  otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore.